goedkoopsteverzekering.nl logo

goedkoopsteverzekering.nl

goedkoopste verzekering | simpel

goedkoopsteautoververzekering - opel

Welkom op goedkoopsteverzekering.nl

"gegarandeerd de goedkoopste verzekering"

Bereken uw goedkoopste verzekering

DISCLAIMER

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Gebruik van deze website

De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord-en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door INTER Collectief. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INTER Collectief over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat INTER Collectief de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan INTER Collectief niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. INTER Collectief streeft ernaar dat de informatie op deze website correct is en dat de rekenmodules juist en ononderbroken functioneren. INTER Collectief biedt hiervoor echter geen waarborg. Zij is niet aansprakelijk voor het niet ononderbroken en niet foutloos functioneren van de rekenmodules en/of de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar website zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door INTER Collectief worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website aanvaardt INTER Collectief geen enkele aansprakelijkheid.

Virussen

INTER Collectief garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

INTER Collectief behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Het laatste nieuws